Hvordan renses spildevandet i dag

Rensningen foregår typisk ved at husspildevandet kun bliver mekanisk renset i en septiltank, husets øvrige spildevand gulvafløb fra bruser,vaskemaskiner,køkkenafløb,opvaskemaskine og håndvaske bliver oftest ledt uden om septiktank og ledt direkte urenset ud i drænet eller vandløb.​

Udledning af urenset spildevand forurener vores vandløb

1997 vedtog folketinget en lov om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, denne lovgivning er løbende blevet strammet op, pga fælles europæiske mål i vandrammedirektivet. Den gode økologiske tilstand i alle vandløb skal være opfyldt senest i 2015 .

For at nå dette mål skal spildevandet i det åbne land renses bedre.

Påbud fra kommunen

I kommunens påbud om at der skal ske en forbedret rensning skal der være beskrevet hvilken anlægsstørrelse der er påkrævet, og om anlægget skal være O,OP,SO eller SOP anlæg.​

Spildevandsløsninger i det åbne land

Nedsivningsanlæg : SOP
Minirensningsanlæg : SOP (skal være typegodkendt)
Sandfiltreanlæg : O og SO
Rodzoneanlæg : O
Pilerensningsanlæg :SOP
Beplantet filtreanlæg : O og SO
Samletank : SOP

I forbindelse med rensekvalitet / rensekrav omtales forskellige begreber

O = Organisk rensning (slam)

OP = Organisk rensning og fosforfjernelse (slam og fosfor)

SO = Skærpet organisk rensning (slam og kvælstof)

SOP = Skærpet organisk rensning med fosforfjernelse (slam,kvælstof og fosfor)

Organisk rensning fjerner organiske stoffer i spildevandet som f.eks køkkenrester fra madlavning (sovserester, mælk, stegefedt, suppe, kaffe eller sæberester fra vaskemaskinen, opvaskemaskinen eller badeværelset)

Kvælstof i form af ammonium / ammoniak stammer i høj grad fra udledning af toiletvand.

Fosfor i spildevandet stammer fra vaskemidler,opvaskemidler og afkalker og skal mange steder fjernes fordi de ellers fører til algevækst i søer og vandløb

De fleste kommuner anbefaler SO eller SOP løsninger

Læs om spildevandsplan, påbud mv.​

Nye regler på spildevandsområdet. (Naturstyrelsen)
Statusredegørelse på spildevandsrensning. (Naturstyrelsen)
Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. (Naturstyrelsen)
Krav til typegodkendelser. (Naturstyrelsen)​

Vaskemidler har afgørende indflydelse på din bundfældningstank
(www.biokube.dk)​

Hvad skal du gøre

Som kloakmester kan vi hjælpe dig med ansøgninger; tegninger og myndighedsbehandling samt Færdigmelding og installation af dit anlæg